Open Access

Het decreet “Open Access” beoogt een verplichting, terwijl de federale wet een recht van terbeschikkingstelling in open access vastlegt.

Het decreet “Open Access” is enkel van toepassing op onderzoekers die een contractuele of statutaire band hebben met een wetenschappelijke of onderwijsinstelling waarvan de publicaties het resultaat zijn van onderzoek dat geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd dankzij de financiering van publieke middelen die geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn van de Franse Gemeenschap.

Met betrekking tot de federale wetgeving, als de publicatie voor ten minste 50% wordt gesubsidieerd door openbare middelen die afkomstig zijn van de federale, gemeenschaps- of regionale overheid, of van een supranationale overheid, dan is deze federale wet van toepassing en kan de auteur gebruik maken van zijn recht om zijn publicaties in Open Access te deponeren onder de voorwaarden van artikel XI. 196 2§2/1 van het CDE Zo kunnen personen die vrije beroepen uitoefenen onder de federale wetgeving vallen indien een overheidsinstantie ten minste de helft van het onderzoek waarvan het artikel het resultaat is, subsidieert.

De twee regelingen hebben betrekking op publicaties die zijn geaccepteerd in een tijdschrift (een tijdschrift) dat ten minste eenmaal per jaar verschijnt en zijn niet van toepassing op boeken, bijdragen aan collectieve werken en andere monografieën.

In tegenstelling tot de federale wetgeving heeft het decreet “Open Access” geen terugwerkende kracht.

Volgens de zuivere interne opvatting van de Belgische rechtsorde moet vanaf het moment dat er een verbindende band met België bestaat, het nationale recht worden toegepast en moet eventueel het “Open access “-recht worden gekozen door de partijen. Het decreet regelde deze kwestie niet.

Het decreet “Open Access” legt twee verplichtingen op:

– 1) deponeren in een institutioneel digitaal archief. Het moet ook de versie zijn die door de reviewers is gecorrigeerd. Bij het sluiten van een publicatiecontract (wat over het algemeen het geval is voor uitgevers die lid zijn van ADEB en GEWU), moet de auteur de toestemming van de uitgever verkrijgen om de gepubliceerde PDF-versie te deponeren als de uitgever een update op de originele pagina heeft verstrekt. Opgemerkt moet worden dat deponering in het institutionele digitale archief niet wordt gespecificeerd door de federale wetgeving.

-2) de onmiddellijke deponering in open access op het publiek toegankelijke internet zonder juridische, financiële of technische belemmeringen.

Niettemin kan op dit depot door de uitgever een embargoperiode worden gesteld van 6 maanden voor wetenschappen, technieken en geneeskunde en 12 maanden voor sociale wetenschappen en humane wetenschappen. Deze termijn is afgestemd op de twee regelingen. De federale norm bepaalt echter dat deze twee termijnen bij koninklijk besluit kunnen worden verlengd.

Ten slotte moet in alle gevallen de bron van de eerste druk duidelijk door de auteur worden vermeld wanneer hij de tekst van zijn artikel open access beschikbaar stelt. 

Gebruik de beslissingsboom om te ontdekken of en hoe de wettelijke bepalingen op u van toepassing zijn.